card

Авлигын тэмцэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

 Дэлгэрэнгүй үзэх

Авилгатай тэмцэх 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 

Дэлгэрэнгүй үзэх 

Авлигатай тэмцэх газартай холбоотой мэдээ мэдээлэл, шторк

https://iaac.mn/