card

Засаг даргын Тамгын газрын даргын үйл ажиллагааны чиглэлээр гарсан тушаалуудыг доор линкээр орж үзнэ үү

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/3291/files/ тушаал.pdf

Засаг даргын Тамгын газрын даргын хүний нөөцийн чиглэлээр гарсан тушаалуудыг доор линкээр орж үзнэ үү

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/3291/files/тушаалбpdf