card

           Тухайн байгууллагаас төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлын байрны сул орон тоо гармагц  сул орон тооны захиалгыг гаргаж хууль тогтоомжийн хүрээнд хугацаанд нь Төрийн албаны салбар зөвлөлд  хүргэн ажлын байрны захиалгыг өгч төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрийг нь үндэслэн төрийн жинхэнэ албанд томилон ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн сул орон тоог Засаг даргын Тамгын газрын цахим хуудсанд ажлын зарыг байршуулан сонгон шалгаруулалт явуулж сумын засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх арга хэмжээг авч байна.

Сул орон тооны захиалгыг дараах линкээр орж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001042&offset=1&limit=100